Stichting Innocent Smile heeft als doel om scholen en instituten voor meervoudig gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden zowel financieel als met advies te ondersteunen. Zij wil daarmee bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden en opleiding van deze kinderen.

Tot eind 2015 waren de millenniumdoelen uitgangspunten voor de stichting. In september 2015 kwamen de wereldleiders naar New York om de nieuwe ontwikkelingsagenda over armoede, ongelijkheid en klimaatverandering voor de komende vijftien jaar, tot 2030, vast te stellen. Vanaf januari 2016 zijn de millenniumdoelen opgevolgd door de Sustainable Development Goals, ook wel “werelddoelen” genoemd.


Bij haar werkzaamheden heeft de stichting een viertal uitgangspunten voor ogen:

a. 

het verdrag voor de rechten van het kind

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx)

   
b.

het verdrag inzake de rechten van personen (kinderen) met een handicap

(https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-

persons-with-disabilities.html)

   
c.

de Community-Based Rehabilitation richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO)

(www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/)

 

De CBR richtlijn geeft een strategie aan waarmee gehandicapten en hun families de

basisvoorzieningen kunnen bemachtigen om daarmee de kwaliteit van leven te

verbeteren.

   
d.

de Sustainable Development Goals met de nadruk op de doelen:

  • uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede;
  • gezondheidszorg voor iedereen;
  • inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen;
  • gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes.

(http://www.sdgnederland.nl/)

(https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals

 

Aanvullende gegevens